تمدید مهلت ارسال طرح ها
1398/10/14

قابل توجه فناوران و پژوهشگران، مهلت ارسال طرح برای رویداد نوآوری فناورانه در توسعه سلامت امن تمدید شد. با توجه به روند مسمتر ارسال طرح از سوی مراکز مختلف و تایید مسئولان برگزاری رویداد، پژوهشگران می تواندد طرح های خود را تا روز دوشنبه تاریخ 98/10/16، ساعت 12 ظهر ارسال نمایند.