بررسی طرح ها تنها در فرمت قالب ارائه شده در سایت
1398/10/10

کاربران گرامی توجه داشته باشند بررسی طرح های ارائه شده از سوی کاربران تنها در زمانی انجام خواهد شد که در فرمت قالب ارائه شده در سایت  بارگذاری شده باشد. بنابراین بررسی طرح ها در قالب های دیگر قابل بررسی و ارزیابی نبوده و توابع این امر به عهده خود شرکت کننده خواهد بود.