روش صحیح ارسال طرح ها
1398/10/03

کاربران گرامی برای ارسال طرحهای خود باید با ورود به بخش "قالب ارائه طرح ها" در صفحه اصلی سایت و دانلود این قالب نسبت به ارسال طرح های خود در چارچوب قالب مذکور اقدام نمایند. براین اساس طرح هایی در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت که فرمت ارسال آنها براساس قالب پیش بینی شده باشد. علاقه مندان باید تا قبل از اتمام مهلت ارسال طرح ها نسبت به ارسال طرح خود اقدام نمایند تا مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و در روند انتخاب طرح برتر شرکت داده شوند.