محورهای رویداد
1398/08/22

محورهای رویداد نوآوری فناورانه در توسعه سلامت امن که در دی ماه سال جاری در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد، اعلام گردید. محورهای این رویداد عبارتند از:

ارائه طرحها و ایده هادر حوزه فناوریهای استراتژیک و ارزبر تجهیزات پزشکی، دارو و مواد اولیه

معرفی نیازها و چالش های عرضه کنندگان و مصرف کنندگان بازار دارو و تجهیزات پزشکی

چالش های فناوران و استارتاپ ها در حوزه توسعه فناوری های سلامت.