رویداد سلامت امن
1398/07/21

بسیج جامعه پزشکی رویداد سلامت امن را برگزار می کند.این رویداد که با هدف شناسایی فناوران و طرح های برتر در حوزه سلامت برگزار می شود، تلاشی است برای حمایت از علم و فناوری دانش پژوهان داخلی. با توجه به حساسیت جایگاه ایران در جهان و وجود تحریم های بسیار از سوی جامعه بین الملل به نظر میرسد برگزاری چنین رویدادهایی می تواند اقدام بسیار سودمندی در تبدیل تهدیدها به فرصت و استفاده از محدودیت واردات به نفع تولیدات داخلی باشد. فناوران داخلی باید با توجه به نیازها، پتانسیل ها و دانش داخلی بتوانند با حمایت سازمان های مختلف کشوری مسیر پیشرفت و دستیابی به خودکفایی در حوزه سلامت را بپیمایند. چنانکه مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود همواره بر استفاده از دانش نخبگان جوانان داخلی تاکید دارند و راهبری و پشتیبانی از آنان را رمز حل مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... می دانند.